คำอธิษฐานก่อนตักบาตรและอื่นๆ

คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร แบบที่หนึ่ง      สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ แปลว่า ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตของข้าพเจ้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ หรือแบบที่สอง ท่านทั้งหลายไม่ว่าเทวดา หรือมนุษย์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นต้นด้วยข้าวนี้ คำอธิษฐานตักบาตรเทโว ขอข้าวทุกเม็ดจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า และขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนา คำอธิษฐานงานบุญกฐิน ขอท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ในจักรวาล ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ส่วนใดที่เป็นบุญของข้าพเจ้าที่เคยกลบฝังทรัพย์ไว้ที่ใดในอดีต ขอกุศลความดีใดที่เคยทำไว้ ขอใช้ความดีนั้นในการใช้ทรัพย์นั้น   คำอธิษฐานในการหล่อพระ ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาองค์พระปฏิมากรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงค์ในการหล่อพระ (เอ่ยนามพระที่หล่อ) ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ชื่อเสียงเรียงนามขอข้าพเจ้า จงปรากฏและสว่างไปในพระพุทธศาสนา และขอให้ข้าพเจ้าได้บุญจากการกราบไหว้ทุกวัน คำอธิษฐานเวลาพระให้พร -         ขอพรอันประเสริฐ จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเป็นทิพย์ -         ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมปรารถนา -         หากข้าพเจ้าเคยผูกเวรสร้างกรรมกับใครไว้ ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญแล้วจงสิ้นสุดการจองเวร … Continue reading