ความสุขพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” นั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีโรคชีวิตก็มีความสุขประมาณหนึ่ง โรคทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภท โรคทางกาย กายิกโรค หรือ กายิกทุกข์ โรคทางใจ เจตสิกโรค หรือ เจตสิกทุกข์ ดังนั้น ความหมาย ของทุกข์ กับ โรค เป็นความหมายเดียวกัน คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ความหมายของโรค หรือ ความทุกข์ทางพระพุทธศาสนา ทุกข์ในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ความทุกข์ทางกายเป็นอย่างไร ความเกิด ความแก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน เป็นต้น ความทุกข์ทายใจเป็นอย่างไร ความเสียใจ ความคับแค้นใจ ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ทั้งหลาย กล่าวโดยสรุป อุปาทานขันธ์ ทั้ง ๕ นั้น คือ การยึดมั่น … Continue reading