การถวายทาน

  การถวายทานมี ๒ อย่าง คือ ๑.      ปาฏิบุคลิกทาน คือการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง การถวายแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมอะไร เพราะเป็นการถวายเป็นรายบุคคล เพียงแต่นำสิ่งของที่ตั้งใจไปถวายแก่พระภิกษุที่เราศรัทธาเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ๒.    สังฆทาน คือ การถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง มอบเป็นของกลางของวัดโดยให้พระสงฆ์เป็นผู้จัดสรรสำหรับใช้สอยกันเอง การถวายสังฆทานจึงต้องมีพิธีกรรมและการกล่าวการถวายทานเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าจะถวายสังฆทานที่มีอาหารสดหรืออาหารแห้งควรที่จะถวายก่อนเที่ยง ขั้นตอนการถวายสังฆทานนั้นมีดังนี้ -   จุดธูปเทียนบูชาพระ -   อาราธนาศีลห้าหรือรับศีลห้าจากพระสงฆ์ -   พนมมือตั้ง นโม สามจบแล้ว กล่าวคำถวายทานนั้น -   เมื่อกล่าวคำถวายทานแล้ว ก็ประเคนสิ่งของที่จะถวายให้พระสงฆ์ แต่ถ้าสิ่งของนั้นเป็นวัตถุที่ใหญ่เช่น ตู้พระไตรปิฎก ระฆัง หรือเสนาสนะ (เสนาสนะหมายถึง วิหาร ศาลา กุฏิ รวมทั้งที่นอน เก้าอี้ เป็นต้น) ไม่สามารถยกประเคนได้ ให้ใช้น้ำหลั่งลงบนมือของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีก็ถือว่าได้ประเคนแล้ว -   เมื่อถวายแล้ว ก็รับพรจากพระสงฆ์ แล้วกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี   คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร … Continue reading