คำอธิษฐานก่อนตักบาตรและอื่นๆ

คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร แบบที่หนึ่ง      สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ แปลว่า ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตของข้าพเจ้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ หรือแบบที่สอง ท่านทั้งหลายไม่ว่าเทวดา หรือมนุษย์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นต้นด้วยข้าวนี้ คำอธิษฐานตักบาตรเทโว ขอข้าวทุกเม็ดจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า และขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนา คำอธิษฐานงานบุญกฐิน ขอท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ในจักรวาล ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ส่วนใดที่เป็นบุญของข้าพเจ้าที่เคยกลบฝังทรัพย์ไว้ที่ใดในอดีต ขอกุศลความดีใดที่เคยทำไว้ ขอใช้ความดีนั้นในการใช้ทรัพย์นั้น   คำอธิษฐานในการหล่อพระ ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาองค์พระปฏิมากรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงค์ในการหล่อพระ (เอ่ยนามพระที่หล่อ) ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ชื่อเสียงเรียงนามขอข้าพเจ้า จงปรากฏและสว่างไปในพระพุทธศาสนา และขอให้ข้าพเจ้าได้บุญจากการกราบไหว้ทุกวัน คำอธิษฐานเวลาพระให้พร -         ขอพรอันประเสริฐ จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเป็นทิพย์ -         ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมปรารถนา -         หากข้าพเจ้าเคยผูกเวรสร้างกรรมกับใครไว้ ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญแล้วจงสิ้นสุดการจองเวร … Continue reading

คำอธิษฐานถวายทานต่างๆ

                                                                                                                              คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป) อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน … Continue reading

การถวายทาน

  การถวายทานมี ๒ อย่าง คือ ๑.      ปาฏิบุคลิกทาน คือการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่ง การถวายแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมอะไร เพราะเป็นการถวายเป็นรายบุคคล เพียงแต่นำสิ่งของที่ตั้งใจไปถวายแก่พระภิกษุที่เราศรัทธาเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ๒.    สังฆทาน คือ การถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง มอบเป็นของกลางของวัดโดยให้พระสงฆ์เป็นผู้จัดสรรสำหรับใช้สอยกันเอง การถวายสังฆทานจึงต้องมีพิธีกรรมและการกล่าวการถวายทานเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าจะถวายสังฆทานที่มีอาหารสดหรืออาหารแห้งควรที่จะถวายก่อนเที่ยง ขั้นตอนการถวายสังฆทานนั้นมีดังนี้ -   จุดธูปเทียนบูชาพระ -   อาราธนาศีลห้าหรือรับศีลห้าจากพระสงฆ์ -   พนมมือตั้ง นโม สามจบแล้ว กล่าวคำถวายทานนั้น -   เมื่อกล่าวคำถวายทานแล้ว ก็ประเคนสิ่งของที่จะถวายให้พระสงฆ์ แต่ถ้าสิ่งของนั้นเป็นวัตถุที่ใหญ่เช่น ตู้พระไตรปิฎก ระฆัง หรือเสนาสนะ (เสนาสนะหมายถึง วิหาร ศาลา กุฏิ รวมทั้งที่นอน เก้าอี้ เป็นต้น) ไม่สามารถยกประเคนได้ ให้ใช้น้ำหลั่งลงบนมือของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีก็ถือว่าได้ประเคนแล้ว -   เมื่อถวายแล้ว ก็รับพรจากพระสงฆ์ แล้วกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี   คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร … Continue reading

เชิญร่วมบุญถวายค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธทั่วไทย

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ – ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด” – อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้ – เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม – สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี – เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้ – จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง  กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย – คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด – ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร – ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน – ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก – จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูแล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว – … Continue reading

คนใกล้ตายควรแนะนำอย่างไร

คนใกล้ตายควรแนะนำอย่างไร บทความนี้ผมได้มาจาก www.watthasung.com โดยหลวงปู่ฤๅษีลิงดำ (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน) วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงขออนุญาตมาแบ่งปันกันครับ หลวงพ่อ :”..ถ้าป่วยใหม่ๆ อาตมาแนะนำให้ทำดังนี้คือ ๑) ให้นำ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร พร้อมอาหารและของใช้ที่จำเป็น นำไปให้ผู้ป่วยเห็นและให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ของทั้งหมดนี้ขอถวายเป็นสังฆทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยได้โมทนาและอโหสิกรรมให้ผู้ป่วยด้วย” แล้วญาติก็นำของทั้งหมดไปถวายพระเป็นสังฆทาน จิตใจของผู้ป่วยจะได้สบายเพราะได้เห็นพระพุทธรูปและได้ทำบุญ ๒) ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีก ก็ควรนำเงินจะมากหรือน้อยตามแต่ศรัทธา ให้ผู้ป่วยถือเงินไว้และให้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “เงินจำนวนนี้ขอถวายชำระหนี้สงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าเคยไปหยิบหรือนำของสงฆ์มาโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตาม” ๓) ในระหว่างที่นอนป่วยอยู่ ควรนำพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้ผู้ป่วยได้มองเห็น อย่าไปตั้งไว้ในที่ผู้ป่วยเห็นไม่ถนัด ผู้ป่วยลืมตาขึ้นมาเมื่อใดก็จะเห็นพระทันที จิตของผู้ป่วยจะได้จับอยู่ที่พระ ใจจะสบายช่วยให้คลายจากทุกขเวทนาได้บ้าง และถ้าตายเมื่อใดก็จะไม่ลงนรก ๔) ถ้าป่วยมากมีทุกขเวทนามาก ควรแนะนำสั้นๆ ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่า ถ้าไปแนะนำยาวๆ จะเกิดอาการกลุ้ม ๕) ถ้าต้องการให้ผู้ป่วยตายแล้วไปพระนิพพาน ให้นึกภาวนาว่า “นิพพานัง สุขัง” ถ้าคิดว่าป้องกันไม่ให้ลงนรกก็ให้ภาวนาว่า “พุทโธ” ให้บอกสั้นๆ … Continue reading

คำอธิฐานปล่อยสัตว์

คำอธิฐานปล่อยสัตว์ ตั้งนโม 3 จบ แล้วระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตั้งจิตดังนี้ ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล……เกิดวันที่…..เดือน…..พ.ศ……….อายุ….ปี  ได้ปล่อย….จำนวน……ตัว  ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ศัตรู และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า  ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอา สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรทั้งหลาย ออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ขอให้พระแม่ธรณี พระแม่คงคา เทพเทวา เจ้าที่เจ้าทาง ครูอาจารย์ทุกรูปทุกนาม และพญานาคราช จงเป็นสักขีพยาน รับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย  ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายของข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข  ประสพสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่นสุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ…