คำอธิษฐานถวายทานต่างๆ

                                                                              Untitled-1

                                               คำถวายสังฆทาน (ทั่วไป)

อิมานิ มะยัง ภันเต สังฆะทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ สังฆะทานานิ สะปริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

แปลว่า
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย สังฆทาน กับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับสังฆทานกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นกาลนาน เทอญฯ

 

 

คำถวายสังฆทาน (ประเภทอุทิศผู้ตาย)

อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะสังฆะทานานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะสังฆะทานิสะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

แปลว่า
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายมะตะกะสังฆทาน กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมะตะกะสังฆทาน กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

คำถวายหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน

            ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุฯ เอตานิ มะยัง ภันเต  ธัมมะปะริยายะปัณณานิ  สะปะริวารานิ  สังฆัสสะ  นิยยาเทมะฯ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ ฯ

แปลว่า

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ขออานิสงส์แห่งการถวายหนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

                                                               

คำถวายผ้าไตรจีวรอุทิศผู้ตาย

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ติจีวะรานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  เทมะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  ติจีวะระทานะวิปาโก  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ญาตะกานัง  กาละกะตานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ  อัมหากัญจะ  มาตาปิตุอาทะโย  ญาตะกา  ทานะปัตติง  ละภันตุ  อัมหากัง  เจตะสา ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอถวายผ้าไตรจีวรเหล่านี้  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอผลวิบากอันเกิดจากการถวายผ้าไตรจีวรนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้ว  มีารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน  และขอญาติทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้น  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงได้รับส่วนบุญอันเกิดแต่ท่าน  ตามเจตนาของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เทอญ ฯ

 

คำถวายผ้าอาบน้ำฝน

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  วัสสิกะสาฏิกานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าอบาน้ำฝน  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับผ้าอาบน้ำฝน  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยะชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ

 

คำถวายผ้ากฐิน (แบบเก่า)

            อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะจีวะระทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะจีวะระทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ ฯ

แปลว่า ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน  พร้อมกับของบริวารนี้  แก่พระสงฆ์  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้ากฐิน  พร้อมกับของบริวารนี้  แก่พระสงฆ์ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน  พร้อมกับของบริวารนี้  แก่พระสงฆ์ ฯ

 

คำถวายผ้ากฐิน  (แบบใหม่)

            อิมัง  มะยัง  ภันเต  สะปะริวารัง  กะฐินะจีวะระทุสสัง  สังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  สังโฆ  อิมัง  สะปะริวารัง  กะฐินะทุสสัง  ปะฏิคคัณหาตุ  ปะฏิคคะเหตตะวา  จะ  อิมินา  ทุสเสนะ  กะฐินัง  อัตถะระตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐิน  พร้อมกับของบริวารเหล่านี้  แก่พระสงฆ์  ขอพระสงฆ์  จงรับผ้ากฐิน  พร้อมกับของบริวารนี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  ครั้นรับแล้ว  จงกรานกฐินด้วยผ้าผื่นนี้  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน  เทอญฯ

 คำถวายผ้ากฐินหลวง

            ผู้แทนพระองค์หรือผู้ได้รับพระราชทาน  ยืนอุ้มผ้าไตรผินพระพักตร์หรือหน้าไปทางพระประธานในโบสถ์  ตั้งนะโม ๓ จบแล้ว  จึงผินพระพักตร์หรือหน้ากลับมาทางพระสงฆ์แล้วจึงทรงกล่าว  หรือกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทย  ดังนี้

ผ้าพระกฐินทานกับทั้งผ้าอานิสังส์บริวารทั้งปวงนี้  ข้าพเจ้าขอถวายแก่พระภิกษุสงฆ์  ซึ่งจำพรรษาถ้วนไตรมาส  ในพระอาวาสราชวรวิหารนี้  ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินและกระทำกฐินัตถาระกิจ  ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น  เทอญฯ

 

คำถวายผ้าป่า

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ปังสุกูละจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  ปังสุกูละจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวร  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับผ้าบังสุกุลจีวร  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ

 

คำถวายเครื่องอัฐบริขาร

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  อัฏฐะ  ปะริกขาระวัตถูนิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  อัฏฐะ  ปะริกขาระวัตถูนิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิตุอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายเครื่องอัฐบริขาร  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับเครื่องอัฐบริขาร  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ

 

คำถวายจีวร

            อิมานิ  มะยัง  ภันเต  จีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ภิกขุสังฆัสสะ  โอโณชะยามะ  สาธุ  โน  ภันเต  ภิกขุสังโฆ  อิมานิ  จีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ปะฏิคคัณหาตุ  อัมหากัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวายจีวร  พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  แก่พระภิกษุสงฆ์  ขอพระภิกษุสงฆ์  จงรับจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ตลอดกาลนาน  เทอญ ฯ

คำถวายพระพุทธรูป

          ยัคเฆ  ภันเต  สังโฆ  ปะฏิชานาตุ  มะยัง  อิมัง  พุทธปะฏิมัง  พุทธะสาสะนิกานัง พุทธานุสสะติยา  อุปปาทะนัตถายะ  เจวะ  อะภิวาทะนัตถายะ  จะ  สังฆัสสะ  นิยยาเทมะ  สาธุ  โน  ภันเต  อะยัง  พุทธะปะฏิมายะ  ทานัสสะ  อานิสังโส  อัมหากัญเจวะ  มาตาปิติอาทีนัญจะ  ปิยะชะนานัง  ทีฆะรัตตัง  หิตายะ  สุขายะ  สังวัตตะตุ ฯ

แปลว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  ขอพระสงฆ์จงรับทราบ  ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอมอบถวายพระพุทธรูปปฏิมานี้  แก่พระสงฆ์  เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสสติ  และเพื่อประโยชนเป็นเครื่องกราบไหว้  ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย  ขออานิสงส์แห่งการมอบถวายพระพุทธปฏิมานี้  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงเป็นไปเพื่อประโยชน์  เพื่อความสุข  แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย  แก่ปิยชนทั้งหลาย  มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย  ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed