คำอธิษฐานก่อนตักบาตรและอื่นๆ

10

คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร

แบบที่หนึ่ง      สุทินนัง วะตะเม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

แปลว่า ทานของเราให้แล้วด้วยดี ขอจิตของข้าพเจ้านี้จงสิ้นอาสวกิเลสเทอญ

หรือแบบที่สอง ท่านทั้งหลายไม่ว่าเทวดา หรือมนุษย์ จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นต้นด้วยข้าวนี้

คำอธิษฐานตักบาตรเทโว

ขอข้าวทุกเม็ดจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า และขอน้อมถวายแด่พระสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนา

คำอธิษฐานงานบุญกฐิน

ขอท่านทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ในจักรวาล ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงจดจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้มีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ส่วนใดที่เป็นบุญของข้าพเจ้าที่เคยกลบฝังทรัพย์ไว้ที่ใดในอดีต ขอกุศลความดีใดที่เคยทำไว้ ขอใช้ความดีนั้นในการใช้ทรัพย์นั้น

 

คำอธิษฐานในการหล่อพระ

ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาองค์พระปฏิมากรแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออานิสงค์ในการหล่อพระ (เอ่ยนามพระที่หล่อ) ในครั้งนี้ จงส่งผลให้ชื่อเสียงเรียงนามขอข้าพเจ้า จงปรากฏและสว่างไปในพระพุทธศาสนา และขอให้ข้าพเจ้าได้บุญจากการกราบไหว้ทุกวัน

คำอธิษฐานเวลาพระให้พร

-         ขอพรอันประเสริฐ จงส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความเป็นทิพย์

-         ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมปรารถนา

-         หากข้าพเจ้าเคยผูกเวรสร้างกรรมกับใครไว้ ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญแล้วจงสิ้นสุดการจองเวร

คำอธิษฐานถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์ (สำหรับนำปัจจัยปักไว้ที่กระถางพุ่มกัณฑ์เทศน์)

แบบที่๑  ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระสงฆ์ด้วยปัจจัยนี้ ขออานิสงค์นี้จงส่งผลให้ลูกหลาน บริวาร เป็นผู้มีปัญญา และหลุกพ้นจากอบายภูมิ

แบบที่๒ ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายในกัณฑ์เทศน์นี้ (เอ่ยชื่อกัณฑ์เทศน์) ขออานิสงค์นี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมปรารถนา และเป็นผู้รุ่งเรืองในสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่

 

คำอธิษฐานถวายปัจจัยกัณฑ์เทศน์ (สำหรับนำปัจจัยใส่ย่ามพระ)

ทรัพย์ของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ดีแล้ว ขอน้อมถวายปัจจัยนี้แด่พระสงฆ์ ความรู้ใด ความจำใดที่พระสงฆ์รูปนี้มี ขออานิสงค์นี้จงส่งผลให้ลูกหลานของข้าพเจ้าเป็นบัณฑิต

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed