ความสุขพื้นฐานในการดำเนินชีวิต

 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”
นั่นก็หมายความว่าถ้าไม่มีโรคชีวิตก็มีความสุขประมาณหนึ่ง
โรคทางพระพุทธศาสนามีกี่ประเภท
โรคทางกาย กายิกโรค หรือ กายิกทุกข์
โรคทางใจ เจตสิกโรค หรือ เจตสิกทุกข์
ดังนั้น ความหมาย ของทุกข์ กับ โรค เป็นความหมายเดียวกัน คือ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
ความหมายของโรค หรือ ความทุกข์ทางพระพุทธศาสนา
ทุกข์ในพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
ความทุกข์ทางกายเป็นอย่างไร
ความเกิด ความแก่
ความตาย ความโศก ความร่ำไรรำพัน เป็นต้น
ความทุกข์ทายใจเป็นอย่างไร
ความเสียใจ ความคับแค้นใจ ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก
ทั้งหลาย
กล่าวโดยสรุป อุปาทานขันธ์ ทั้ง ๕ นั้น คือ การยึดมั่น ถือมั่นในขันธ์ทั้ง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั้น เป็นทุกข์ เป็นโรค

พระพุทธศาสนาจำแนกทุกข์ที่ทนได้ยากไว้ ๓ ประเภท (เฉพาะทุกข์ที่เกี่ยวกับกายและใจ)
๑. พยาธิทุกข์หรือ ทุกขเวทนา เป็นทุกข์ เป็นโรคทางกาย
๒. สันตาปทุกข์ ทุกข์ คือ ความรุ่มร้อน กระวนกระวาย เพราะถูกไฟคือกิเลสเผากิเสสทั้ง ๓ คือ ราคะ โทสะ โมหะ จัดเป็นทุกข์ทางใจ หรือเป็นโรคทางจิต
๓. ปกิณณกทุกข์ ทุกข์เบ็ดเตล็ด ทุกข์ที่จรเข้ามา ความเศร้าโศก (โสกะ) ความร่ำไรรำพัน (ปริเทวะ) ความทุกข์ (ทุกขะ) ความเสียใจ (โทมนัส)
ความคับแค้นใจ (อุปายาสะ) ความประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์
จัดเป็นทุกข์ทางใจ หรือเป็นโรคทางจิต ทุกข์ประเภทนี้ อาจก่อให้เกิดโรคจิต โรคประสาท โรคเก็บกด โรคซึมเศร้าได้
กล่าวโดยสรุปแล้ว รากเหง้าของโรค หรือสมุฏฐานของโรค หรือว่าสาเหตุของโรคก็มาจาก ราคะ โทสะ โมหะ

สถานการณ์ปัจจุบัน
มนุษย์เรามีโรคมาก มีทุกข์มาก
เพราะพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ชีวิตมีความต้องการสูงมาก
มีความต้องการความพร้อม
ครอบครัว
สังคม
เศรษฐกิจ
จึงเกิดความเครียด เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ เป็นสาเหตุของโรค

ความเครียด คือโรคทางพระพุทธศาสนา
ความเครียด เกิดจากการไม่ได้ ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ (โรคราคะ)
เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็ทำให้เกิดความโกรธ (โรคโทสะ)
เมื่อเกิดความโกรธทำให้คิดอะไรไม่ค่อยออกมีโอกาสให้ทำความผิดได้ง่าย (โรคโมหะ)
สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ ทำให้เกิดโรค
จิตจึงเศร้าหมอง
บางครั้งโรคทางกายทำให้เกิดโรคทางจิต
บางครั้งโรคทางจิต ก่อให้เกิดโรคทางกาย
ดังนั้นควรดูแลเอาใจใส่สุขภาพจิตให้ดี

ธรรมชาติของจิต
๑. จิตดิ้นรน แกว่งไกว ป้องกันได้ยาก ห้ามยาก
๒. จิตดิ้นรนเหมือนปลา โยนไปบนบกมีแต่จะดิ้นรนลงน้ำถ่ายเดียว
๓. จิตควบคุมได้ยาก เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ใฝ่ไปในอารมณ์น่าใคร่ น่ารัก
๔. จิตเห็นได้ยาก ละเอียดอ่อน เป็นต้น

วิธีรักษาจิต
๑. การฝึกจิต (การฝึกจิตเป็นการดี)
๒. ทำจิตของตนให้ตรง (คนฉลาดทำจิตของตนให้ตรง)
๓. รักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมัน
๔. เป็นผู้ฉลาดในกระบวนของจิต คือ ต้องรู้ใจของตน
๕. ตามรักษาจิตของตน

ผลดีของการฝึกอบรม รักษาจิต
๑. ไปสุคติ (เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติอันหวังได้)
๒. จิตที่ฝึกอบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้
๓. จิตที่คุ้มครองดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
๔. ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะ ไม่มีโทสะกระทบจิตใจ ละบุญบาปได้แล้ว ตื่นอยู่ย่อมไม่ภัย
เป็นต้น

ผลเสียของการไม่ฝึกจิต
๑. ไปทุคติ
๒. ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก
๓. ปัญญาไม่สมบูรณ์
จากที่กล่าวมา เรื่องความสุขพื้นฐานในการดำเนินชีวิต : ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

พอจะสรุปได้สั้นๆว่า ให้เราดูแลสุขภาพจิตให้ดีไม่ให้เกิดโรค ไม่ให้เกิดทุกข์
ใช้สติในการฝึก ควบคุมจิต
เมื่อจิตได้รับการฝึกดีแล้วย่อมมีสติ
เมื่อมีสติ ก็ไม่ประมาท
เมื่อไม่ประมาท จิตก็ตั้งอยู่ในความดี
เมื่อมีความดี ใจก็ผ่องใส
เมื่อใจผ่องใส ก็พบความสุข
ตรงกับโอวาท ๓ ประการ ซึ่งเป็นหัวใจของคำสอนทางพระพุทธศาสนา คือ
ไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวง
ทำแต่ความดี
ทำใจให้ผ่องใส
ย่อลงให้เหลือ ๑ ก็คือ ไม่ประมาท หรือ มีสตินั่นเอง

สรุป :อย่าลืมว่า ให้มีสติรู้เท่าทัน เรื่องโรคทางกาย โรคทางใจ
คำว่ารู้เท่าทัน ก็คือ รู้แจ้งและเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต
นั่นคือเห็นว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของ ของเราตลอดไป
เมื่อรู้แจ้งในความเป็นจริงในธรรมชาติของชีวิตแล้ว ย่อมยอมรับได้กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทั้งกาย และใจของเรา
ดังนั้น เมื่อเราเข้าใจ ความเกิดขึ้นของทุกข์ หรือความเกิดขึ้นของโรค ที่เกิดขึ้นกับเราแล้ว เราก็ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ที่มา: ความสุขพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
๑๙ ก.ค. ๒๕๕๑
สำนักปฏิบัติธรรมสวนแก้ว ราชบุรี
นริศ เมธีประภัสสร

Bookmark the permalink.

162 Comments

 1. Pingback: fence installer in crouch end

 2. Pingback: Landscape Gardeners in Barnet

 3. Pingback: create a website

 4. Pingback: Ares Download

 5. Pingback: Beds

 6. Pingback: Oscar

 7. Pingback: เพลงใหม่ rsiam

 8. Pingback: how to get facebook fans

 9. Pingback: Taxa Poluare

 10. Pingback: old navy coupons

 11. Pingback: เกมส์ รวม

 12. Pingback: website

 13. Pingback: http://freecreditreportz.com

 14. Pingback: Leads,mlm leads,work from home,online business

 15. Pingback: fast cash commissions

 16. Pingback: scavenger hunt sf

 17. Pingback: phone lookup

 18. Pingback: maryannelewiscongress.com

 19. Pingback: y8 basketball

 20. Pingback: \topamax side effects in elderly\

 21. Pingback: pret immobilier

 22. Pingback: rachat de credit

 23. Pingback: hardwoodflooringcost.org

 24. Pingback: Tarzan vibrator

 25. Pingback: เกมส์ทําอาหารออนไลน์

 26. Pingback: \Tramadol side effects\

 27. Pingback: Automaten

 28. Pingback: cool games

 29. Pingback: φωτοβολταϊκά

 30. Pingback: More

 31. Pingback: How contagious is Mono

 32. Pingback: Citalopram dosage

 33. Pingback: เกมส์ฝึกแต่งหน้า

 34. Pingback: vertaa lennot

 35. Pingback: mini clip

 36. Pingback: rachat credit

 37. Pingback: free hd wallpapers borders

 38. Pingback: china sucks

 39. Pingback: Brazil Butt Lift

 40. Pingback: เพลงใหม่ เกาหลี

 41. Pingback: angry birds rio download

 42. Pingback: visit

 43. Pingback: PIKALAINA

 44. Pingback: printable scavenger hunt

 45. Pingback: paras laina

 46. Pingback: bank routing , aba routing, bank routing number, aba routing number, routing transit number

 47. Pingback: fast cash commissions

 48. Pingback: mobile

 49. Pingback: mobile money machine

 50. Pingback: dating millionaire

 51. Pingback: herbal male enhancement

 52. Pingback: hop over to here

 53. Pingback: the coffee shop millionaire

 54. Pingback: millionaire song

 55. Pingback: Best Breakfast Shakes For Weight Loss

 56. Pingback: best weight gain

 57. Pingback: check this site out

 58. Pingback: how to make your hair grow faster

 59. Pingback: fastest way to lose weight

 60. Pingback: weight loss shakes

 61. Pingback: fastest way to lose weight naturally

 62. Pingback: dog training collars

 63. Pingback: american pure whey

 64. Pingback: how to make french toast recipe

 65. Pingback: sales comissions

 66. Pingback: how to get rid of acne

 67. Pingback: help get rid of acne

 68. Pingback: weight loss support

 69. Pingback: lukezang.com

 70. Pingback: Coffee Shop MIllionaire Review

 71. Pingback: Vydox Male Enlargement

 72. Pingback: millionaire society

 73. Pingback: how to lose belly fat for women fast

 74. Pingback: Vivexin

 75. Pingback: keyword

 76. Pingback: payday loans uk

 77. Pingback: shorttermloan1.co.uk

 78. Pingback: loans for bad credit

 79. Pingback: unsecured loans for bad credit

 80. Pingback: paydayloan2.co.uk

 81. Pingback: paydayloans3.co.uk

 82. Pingback: Male Vitality Plus

 83. Pingback: No2 Maximus

 84. Pingback: Same Day Loans

 85. Pingback: mlm business

 86. Pingback: Backup Computer

 87. Pingback: Ultra Diet Patch

 88. Pingback: payday loan

 89. Pingback: mobile money machine free download

 90. Pingback: muscle gaining secrets

 91. Pingback: symptoms of mono In teenagers

 92. Pingback: Fast Cash

 93. Pingback: bad credit payday loans

 94. Pingback: Yamaha power supply

 95. Pingback: instant loans

 96. Pingback: the best workout to lose belly fat

 97. Pingback: instant payday loans

 98. Pingback: short term loans

 99. Pingback: payday loans no credit check

 100. Pingback: UPVC Doors

 101. Pingback: Best Way To Get Rid Of Blackheads

 102. Pingback: how to build muscle

 103. Pingback: click here

 104. Pingback: Goodyear Silent Armor

 105. Pingback: how to seduce a man

 106. Pingback: Dallas locksmith

 107. Pingback: low insurance quotes

 108. Pingback: HP laptop computers

 109. Pingback: what is the best way to lose stomach fat

 110. Pingback: quick loans

 111. Pingback: payday loans

 112. Pingback: payday loans online

 113. Pingback: payday

 114. Pingback: bad credit loans

 115. Pingback: cash loans

 116. Pingback: jobs in atlanta

 117. Pingback: vintage wedding dress

 118. Pingback: pdf editor mac

 119. Pingback: flv to mp4

 120. Pingback: fast food franchises

 121. Pingback: customer service skills

 122. Pingback: apartment for rent in tampa

 123. Pingback: eu neuwagen

 124. Pingback: florida timeshares

 125. Pingback: green diarrhea

 126. Pingback: small business startup

 127. Pingback: senior housing in florida

 128. Pingback: neutropenic fever

 129. Pingback: schaufensterpuppen

 130. Pingback: web design west palm beach

 131. Pingback: kundenstopper

 132. Pingback: instant cash

 133. Pingback: online loans

 134. Pingback: quick cash loans

 135. Pingback: quick cash

 136. Pingback: What Is Penis Advantage

 137. Pingback: payday loans for bad credit

 138. Pingback: fast payday loans

 139. Pingback: small loans

 140. Pingback: quick payday loans

 141. Pingback: payday loans bad credit

 142. Pingback: same day payday loans

 143. Pingback: guaranteed payday loans

 144. Pingback: instant cash loans

 145. Pingback: short term loan

 146. Pingback: chelsea charms

 147. Pingback: quickcash180.co.uk

 148. Pingback: wall stickers

 149. Pingback: Hotels

 150. Pingback: Ancient Mysteries

 151. Pingback: medical clinic hong kong

 152. Pingback: Remote Control Helicopter Reviews

 153. Pingback: ibackground check

 154. Pingback: raspberry ketones reviews

 155. Pingback: New Bingo Sites

 156. Pingback: Free Bingo No Deposit

 157. Pingback: free kindle books

 158. Pingback: Fantasy Football

 159. Pingback: modern bathroom cabinets

 160. Pingback: instant loans no credit check

 161. Pingback: LED TV

 162. Pingback: Roller Blinds

Comments are closed